Grupa

Najbardziej znaną działalnością Futureal jest budownictwo i inwestowanie, realizowane przez nasze dwie główne spółki zależne prowadzące działalność w zakresie nieruchomości handlowych (Futureal Development) i nieruchomości mieszkalnych (Cordia). Grupa prowadzi jednak obszerną działalność w innych dziedzinach, w tym zarządzanie funduszami, długoterminowe globalne inwestycje oportunistyczne w publiczne i prywatne papiery wartościowe, inwestycje podwyższonego ryzyka, NPL (kredytów przeterminowanych) oraz strukturyzowane instrumenty finansowe.

Futureal Capital
– Globalne inwestycje w publiczne papiery wartościowe związane z nieruchomościami, w tym kapitał zakładowy, zagrożone obligacje, prywatne fundusze w zakresie nieruchomości, fundusze kredytowe oraz prywatne partnerstwa w różnych strukturach
– Dostarczanie kapitału zakładowego typu mezzanine/uprzywilejowanego oraz strukturyzowanych rozwiązań finansowych
– Inwestowanie pośrednie i bezpośrednie w NPL
– Nabywanie i obsługa portfeli mieszkaniowych kredytów hipotecznych NPL poprzez spółkę zależną Titan Faktor (której jesteśmy właścicielami w 50%).

Informacje